تعبیر خوابسرگرمی

انگور قرمز در خواب زن باردار چه تعبیری دارد؟ | تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی

انگور از انواع میوه هایی است که دیدن آن در خواب دارای تعبیرهای مختلفی است و اگر شما در خواب این میوه را مشاهده کرده اید می توانید با توجه به جزئیاتی که دیده اید خواب خود را تفسیر کنید.

دیدن انگور در خواب از دیدگاه معبران اسلامی دارای چه تعبیری است ؟

 • ابن سیرین 

تعبیر دیدن خواب انگور قرمز بیانگر عزت و مقام برای خواب بیننده است.
اگر فردی فصل انگور باشد و در خواب انگور قرمز بخورد بیانگر این است که سود و منفعت اندکی بدست می آورد.
اگر فصل انگور سفید باشد و فردی در خواب انگور سفید بخورد نشانه این است که مالی را با مشقت و سختی بدست خواهد کرد.
تعبیر خواب انگور سیاه نشانه اندوه و غم برای خواب بیینده است.

 • حضرت دانیال

تعبیر خواب انگور قرمز نشانه این است که خواب بیننده بیشتر از آنچه که امید دارد به وی نعمت و خیر دنیا می رسد ولی اگر دیدن انگور قرمز در فصلش نباشد بیانگر این است که خواب بیننده حرف خیر و خوبی می زند یا مال و اموالی را بدست می آورد.
اگر فصل انگور سیاه باشد و فردی در خواب انگور سیاه بخورد بیانگر این است که خواب بیننده دچار اندوه و غم می شود ولی اگر فصل انگور سیاه نباشد و فردی در خواب ببیند که انگور سیاه می خورد نشانه این است که دچار بیم و ترس خواهد شد.

 • امام صادق علیه السلام

دیدن انگور سفید در خواب بر سه وجه زیر است :

 1. مال حلال
 2. داشتن فرزند نیک
 3. بدست آوردن علم فرائض دینی
 • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که روی معصر چوبی انگور می فشارد بیانگر است که به پادشاه ستمگری خدمت رسانی خواهد کرد.
اگر فردی در خواب ببیند که روی معصر خشتی انگور می فشارد نشانه این است که به پادشاهی دیندار خدمت می رساند.
اگر فردی در خواب ببیند که روی معصری از جنس گچ و آجر و سنگ یا آهک انگور می فشارد بیانگر این است که به پادشاه با هیبتی خدمت می رساند.
اگر فردی در خواب ببیند که انگور را در تشت فشار می دهد نشانه این است که به زن بزرگی خدمت می کند.
اگر فردی خواب مشاهده کند که انگور را در کاسه می فشارد نشانه این است که به فردی خسیس خدمت می رساند.
اگر خواب بیننده در خدمت پادشاه باشد و در خواب ببیند که با اهل و عیال و فرزندش انگورها را در معصر می فشارد نشانه این است که خواب ببیننده و اهل و عیارش از خدمت رسانی به پادشاه منفت و سود می برند ولی اگر خواب بیننده در خدمت پادشاه نباشد مردی باعث می شود که وی کار مناسبی را بدست آورد.

 • امام صادق علیه السلام 

تعبیر خواب فشردن انگور بر سه وجه زیر است :

 • بدست آوردن مال پر خیر و برکت
 • زیادی و فراخی نعمت
 • مصون ماندن از بالا و گرفتاری و قحطی
 • منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر خریدن انگور شیرین در خواب بیانگر رسیدن به شادمانی و ثروت برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که انگور شیرین می فروشد و بابت آن پول دریافت می کند بیانگر این است که سختی و ناراحتی به وی می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که انگور ترش به دیگران می فروشد نشانه این است که مردم از حرف های بد وی آزرده خواهند شد.
تعبیر خواب انگور ترش خوردن بیانگر این است که افراد دیگر درباره خواب بیننده حرف هایی ناخوشایند می زنند.
اگر فردی در خواب ببیند که به دیگران انگور شیرین می فروشد در بیداری به دیگران نفع می رساند.
اگر فردی در خواب ببیند که انگور می فروشد و بابت فروش انگور پولی دریافت نمی کند نشانه این است که به دیگران خیر می رساند.
اگر فردی در خواب ببیند که بابت خرید انگور به فرد دیگری پول می دهد بیانگر این است که شادی به زندگی خواب بیننده روی می آورد و سختی ها از زندگی وی می روند.
اگر فردی در خواب ببیند که انگور باغش را می فروشد و در ازای فروختن انگورها پول دریافت می کند بیانگر این است که به خواب بیننده ناراحتی و سختی می رسد و بهتر است بیننده خواب در بیداری برای رفع این سختی صدقه دهد.

دیدن انگور در خواب از دیدگاه معبران غربی دارای چه تعبیری است ؟

 • کارل گوستا یونگ 

خوردن یا مشاهده کردن انگور در خواب نشانه بدست آوردن موفقیت و ثروت است و در پایان نیز به سخت کوشی خواب بیننده پاسخ داده می شود و وی پاداش کارشش را می گیرد.
تعبیر دیدن انگور در خواب همچنین بیانگر از خود گذشتگی و جاودانگی خواب بیننده می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که انگور جمع می کند بیانگر درک تمایلات و جاودانگی برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب درخت انگور ببیند نشانه امیدها و ایده ها و افکارهای آرمان گرای خواب بیننده است.
تعبیر خواب خوشه انگور بیانگر بدست آوردن کامیابی و معنویت و پاداش برای خواب بیننده است همچنین دیدن خوشه انگور در خواب می تواند بیانگر تمایلات احساسی خواب بیننده نیز باشد.

 • لوک اوینتهاو 

تعبیر خواب انگور خوردن بیانگر تب مختصر برای خواب بیننده است.
تعبیر خواب چیدن انگور جدایی غیر منتظره می باشد.
دیدن انگور سفید در خواب نشانه شادمانی است.
دیدن خواب انگور سیاه بیانگر غصه برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب به شما انگور بدهد بیانگر آشنایی های تازه است.

تعبیر خواب انگور برای زن باردار

اگر یک زن باردار خواب انگور ببیند، این خواب نشان از خوش شانسی فرد دارد، و از آنجایی که میوه انگور هسته دار است، این خواب میتواند نشانه باروری باشد.

اگر یک زن باردار در خواب ببیند که از شاخه‌ای انگور می‌چیند، تعبیر این است که فرزند او پسر است.

دیدن شراب انگور در خواب توسط یک زن باردار نشانه این است که این زن دوقلو حامله است یا این که در آینده چند زایمان دیگر خواهد داشت.

اگر یک زن باردار در خواب ببیند که انگور میخرد، تعبیر ان این است که ان زن، فرزند پسر دیگران را بزرگ خواهد کرد.

یا پسری رابه فرزند خواندگی می‌پذیرد.

انگور در علم تعبیر خواب نشانه پسر است.

در واقعیت، پسردار شدن برای یک زن دشوار است.

اگر یک زن باردار در خواب ببیند که انگور می خورد، ابن نوع خواب نباید به فال نیک گرفته شود.

تعبیر ان بد است.

تعبیر دیدن خوشه انگور در خواب

اگر فردی در خواب ببیند که خوشه انگوری دارد که انگور های آن آبدار و فشرده هستند و دپوست نازکی نیز دارند بیانگر این است که به خواب بیننده ثروت و شادی می رسد که برای رسیدن به این ثروت نباید سعی و تلاش زیادی کند.
اگر فردی در خواب ببیند که خوشه انگور دارد و انگور های آن فشرده نیست و به صورت دانه دانه و جدا از یکدیگر هستند بیانگر این است که از حجم ثروت خواب بیننده کم می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که خوشه انگور از روی درخت روی سرش می افتد یا پرنده ای خوشه انگور را می چیند و بر سر خواب بیننده می اندازد بیانگر این است که از آسمان بدون آنکه بیننده خواب منتظر باشد لطف خدا شامل حال وی می شود و از جایی که امید ندارد به وی شادکامی می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که خوشه انگوری دارد و روی آن آفت نشسته است بیانگر این است که افرادی به مال و ثروت خواب بیننده چشم طعم دارند و به وی آسیب مالی می رسانند.

تعبیر خواب چیدن انگور از درخت

اگر فردی در خواب ببیند که از باغ سبدهای زیادی از انگور را جمع می کند و این سبدها را به فرد دیگری می بخشد از خواب بیننده به دیگران منفعت و خیر می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که از باغ انگور دیگران انگور می چیند و برای خودش برمی دارد یا فرد دیگری به وی می گوید که انگورهای باغ مرا برای خودت بچین بیانگر این است که بیننده خواب شادکامی و ثروتی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که به ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت به وی پول داده می شود بیننده خواب باعث می شود که دیگران به ثروتی دست یابند و خود او نیز دچار مشکلاتی می شود.

تعبیر دیدن انگور یاقوتی در خواب

تعبیر خواب انگور یاقوتی نشانه بدست آوردن ثروتی برای خواب بیننده است که باعث شادکامی وی می شود و این ثروت بیشتر مربوط به امور جزئی و کوچک است.
اگر فردی در خواب ببیند که در لا به لای انگور یاقوتی عنکبوتی خانه کرده است نشانه این است که دیگران به مال و ثروت خواب بیننده چشم طمع دارند.
اگر فردی در خواب شاخه های انگور یاقوتی پربار و سنگین ببیند بیانگر این است که ثروتی شادی آور و زیاد به خواب ببیننده می رسد.
اگر فردی در خواب شاخه های انگور یاقوتی کم بار و سبک ببیند نشانه این است که ثروت کمی به وی می رسد که این ثروت صرف امور جزئی خواب بیننده می شود و بیننده خواب نیز از رسیدن به این ثروت شادمان می شود و احساس رضایت زیادی خواهد کرد.

تعبیر انگور دادن به مرده در خواب

اگر فردی در خواب ببیند که از اقوام مرده خود انگور می گیرد نشانه این است که به آرزوهای بزرگش می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که یکی از اقوام مرده اش از وی انگور می گیرد بهتر است صدقه دهد زیرا قسمتی از مالش را به اندازه ای انگوری که از مرده گرفته است از دست می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که کنار یکی از اقوام مرده خود نشسته و وی به بیننده خواب می گوید که به من انگور بده ولی خواب ببینده به او انگور نمی دهد شخص مرده از بیننده خواب انتظار خیرات دارد.
اگر مرده در خواب از شما به زور انگور گرفت بهتر است برای رفع بلا صدقه دهید.

تعبیر دیدن باغ انگور در خواب

اگر فردی در خواب ببیند که در باغ انگور قدم می زند که به وی تعلق ندارد نشانه این است که خبرهای خوبی از اطرافیان به خواب بیننده می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در باغ انگوری قدم می زند که متعلق به خودش است ثروت هنگفتی به خواب بیننده می رسد.
اگر در خواب مشاهده کنید که فردی از باغ انگور شما دزدی می کند نشانه این است که کسی به ثروت و مال شما به صورت آشکارا چشم طمع دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که به عنوان کارگر در باغ انگور است ولی از انگورها نمی خورد یا صاحب باغ به وی انگور نمی دهد نشانه این است که افراد دیگر به واسطه خواب بیننده به ثروت می رسند.


اگر فردی در خواب ببیند که به صورت رایگان برای فرد دیگری انگور می چیند بیانگر این است که بیننده خواب باعث می شود که که فرد دیگری به واسطه کاری که از خواب بیننده سر می زند به شادکامی برسد.
اگر فردی در خواب ببیند که باغ انگور را آفت زده و حشرات ریزی از انگورها می خورند یا روی آن ها راه می روند نشانه این است که خواب بیننده دشمنانی دارد که به صورت موزیانه به ثروت وی چشم دوخته اند.
اگر فردی در خواب ببیند که با شادی و آرامش در باغ انگور زیبایی قدم می زند و از انگورها می چیند و می خورد نشانه این است که زندگی وی مرفه و سرشار از آرامش و شادی خواهد شد و اگر باغ انگور نیز در خواب متعلق به خواب بیننده باشد وی ثروت و شادی زیادی کسب می کند.

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن